NCS设计师色彩工具

 • NCS-1

  NCS atlas 1950

  NCS色谱1950

  RMB ¥4,980 元
 • NCS-2

  NCS block 1950

  NCS分区色卡集1950

  RMB ¥8,500 元
 • NCS-3

  NCS Box 1950 Original

  NCS色谱盒1950

  RMB ¥19,800 元
 • NCS-4

  NCS Album 1950 Original

  NCS色谱集1950

  RMB ¥21,800 元
 • NCS-6

  NCS Index Glossy 1950 Original

  NCS高光便携式色谱1950

  RMB ¥2,580 元
 • NCS-7

  NCS Exterior Colour Collection

  NCS建筑设计色卡

  RMB ¥2,800 元
 • NCS-8

  Complete Exterior Colour Collection

  NCS建筑设计色卡

  RMB ¥3,980 元
 • NCS-9

  NCS Glossy Scale

  NCS光泽标尺

  RMB ¥1,080 元
 • NCS-108

  NCS Teacher`s Guide

  NCS培训教材(全套)

  RMB ¥1,580 元

NCS其他工具

 • NCS-16

  NCS colour sheet A6

  NCS色彩单页(A6)

  RMB ¥65 元
 • NCS-80

  Colour Scan 2.0

  NCS微型测色仪2.0

  RMB ¥9,600 元
 • NCS-28

  MIX Magazine single copy

  Mix 杂志

  RMB ¥360 元
 • NCS-25

  MIX Trends

  MIX色彩趋势

  RMB ¥5,500 元